Free consultation (Bezplatná konzultácia)

Would you like to learn a musical instrument or have your child learn one?

Chcete sa naučiť hrať na hudobný nástroj alebo chcete, aby sa naň učilo vaše dieťa?

Already a musician and wondering how to proceed with your career?

Už ste hudobníkom a premýšľate, ako pokračovať vo svojej kariére?

Are you a songwriter who is just learning how to distribute their music properly?

Ste autorom piesní, ktorý sa práve učí, ako správne distribuovať svoju hudbu?

We know from our own experience how slow and difficult it can be to overcome obstacles to playing, performing and promoting music, so we created the Music Hub, a place where you can find everything you need under one roof.

Z vlastnej skúsenosti vieme, aké pomalé a náročné môže byť prekonávanie prekážok pri hraní, vystupovaní a propagácii hudby, preto sme vytvorili Music Hub, miesto, kde nájdete všetko potrebné pod jednou strechou.

Whatever your interest or need concerning playing and the music industry,, call now for a free friendly consultation

Nech už máte akýkoľvek záujem alebo potrebu týkajúcu sa hrania a hudobného priemyslu, zavolajte teraz na bezplatnú priateľskú konzultáciu.