Playing and singing is fun, but sometimes artists need to get serious and record their creative works.

Hranie a spievanie je zábava, ale niekedy si umelci potrebujú svoju tvorbu nahrať.

Let MUSIC HUB help you find the best studio and producer for your particular style.

MUSIC HUB vám pomôže nájsť najlepšie štúdio a producenta pre váš konkrétny štýl.

Arranging a song in the studio is very different from playing it at home.

Aranžovanie skladby v štúdiu sa veľmi líši od jej hrania doma.

You have a wide selection of studios and mentors to guide you through the process.

K dispozícii máte široký výber štúdií a mentorov, ktorí vás prevedú celým procesom.