MUSIC HUB was created to meet the challenges facing musicians, artists, songwriters and performers today. We offer a full service covering what we call the 4 Ps

MUSIC HUB bol vytvorený s cieľom reagovať na výzvy, ktorým dnes čelia hudobníci, umelci, skladatelia a interpreti. Ponúkame kompletné služby, ktoré pokrývajú tzv. 4 P

THE MUSIC BUSINESS

GOALS

 1. to teach children and adults how to play a musical instrument or sing and how important music is to happiness
 2. to become a key hub in Slovakia, helping young talent and guiding them through the pitfalls of today’s music business
 3. to provide initial pro bono consulting and advice to all musicians in how to advance and protect their careers
 4. to assist and teach artists how to protect their works and associated rights 
 5. to provide legal assistance to prevent artists from making costly mistakes
 6. to scout for and cultivate new talent, providing full assistance and fast-tracking their career
 7. to help artists with branding, PR, social media interactions etc. 
 8. to connect artists with the right people
 1. naučiť deti a dospelých hrať na hudobný nástroj alebo spievať a zistiť, aký význam má hudba pre šťastie.
 2. stať sa kľúčovým centrom na Slovensku, ktoré pomáha mladým talentom a sprevádza ich nástrahami dnešného hudobného biznisu
 3. poskytovať prvotné pro bono poradenstvo a konzultácie všetkým hudobníkom, ako napredovať a chrániť svoju kariéru
 4. pomáhať umelcom a učiť ich, ako chrániť svoje diela a súvisiace práva 
 5. poskytovať právnu pomoc, aby sa umelci vyhli nákladným chybám
 6. vyhľadávať a vychovávať nové talenty, poskytovať im plnú pomoc a urýchľovať ich kariéru
 7. pomáhať umelcom s budovaním značky, PR, interakciami so sociálnymi médiami atď. 
 8. spájať umelcov so správnymi ľuďmi

PLANS

To create the best possible music venue, the ‘place to be seen’, with regular showcasing of new artists, concerts and festivals

Vytvoriť čo najlepšie hudobné miesto, “miesto, ktoré je vidieť”, s pravidelným predstavovaním nových umelcov, koncertov a festivalov.

To represent young artists internationally, without the complications of a record label

Zastupovať mladých umelcov na medzinárodnej úrovni bez komplikácií spojených s nahrávacou spoločnosťou

To establish an online radio station devoted solely to original and upcoming artists, especially those that can’t break through the mainstream media barriers to get airtime

Založiť online rozhlasovú stanicu venovanú výlučne pôvodným a začínajúcim umelcom, najmä tým, ktorí nemôžu prekonať bariéry mainstreamových médií, aby získali vysielací čas.