Lekcie Gitary – Zbavíme vás bolesti pri lekciách hry na gitaru. Naším cieľom je naučiť vás hrať na gitaru čo najrýchlejšie, aby ste si svoj nástroj mohli užívať. Vaše teoretické znalosti budujeme postupne prostredníctvom praktického využitia.

We take the pain out of guitar lessons. Our goal is to teach you to play the guitar as quickly as possible so you can enjoy your instrument. We build your theoretical knowledge gradually through practical application.

Chcete hrať jazzovú gitaru alebo metal? Z našej databázy vyberieme správneho inštruktora pre vaše lekcie podľa toho, aký žáner alebo štýl chcete hrať.

Want to play jazz guitar or metal? We choose the right instructor for your lessons from our database depending on what genre or style you want to play.

lekcie gitary - guitar lessons

Nemáte nástroj? Žiadny problém. Music Hub prenajíma nástroje a vybavenie pre tých, ktorí sa učia hrať na gitare, za férové ceny (1 eur/deň)., alebo vám môžeme pomôcť kúpiť si vlastné.

Don’t have an instrument? No problem. Music Hub rents out instruments and equipment to those taking guitar lessons at fair prices (Eur 1/day), or we can help you buy your own.

lekcie Gitary / guitar lessons – tYPICKÝ OBSAH KURZU (example of course content)

 1. Know your guitar – the basics – tuning, fretboard, stringing, patterns, strumming
 2. Tabs and chords – reading them and practice exercises
 3. Tabs and chords 2 – becoming more acquainted with the fretboard, scales, most common chord structures, barre chords
 4. Strumming and picking techniques, finger exercises
 5. Beat and rhythm – different guitar rhythm techniques, metronomic practice
 6. Chords – variations, minor/major etc., transitions
 7. Guitar effects – harmonics, vibrato, muffling, string bending, fretboard tones, chord variations
 8. Solo playing – knowing your fretboard notes, licks, riffs and scales
 9. Amplification and recording – more about using the guitar
 1. Poznanie gitary – základy – ladenie, hmatník, struny, vzory, brnkanie
 2. Tabulatury a akordy – naučiť sa ich čítať, posilňovanie a cvičenia
 3. Tabulatury a akordy 2 – bližšie zoznámenie sa s hmatníkom, stupnicami, najčastejšími akordovými štruktúrami, baré akordmi
 4. Strumming a picking – techniky, noty a akordy, prstové cvičenia
 5. Rytmus a rytmus – rôzne techniky gitarového rytmu, metronomické cvičenia
 6. Varianty akordov – molové/durné, zväčšené, zmenšené, zmeny akordov
 7. Gitarové efekty – harmonické, vibrato, tlmenie, ohýbanie strún, tóny na hmatníku, akordové variácie
 8. Sólové hranie – znalosť nôt na hmatníku, licky, riffy a stupnice
 9. Zosilňovanie a nahrávanie – viac o používaní gitary

ceny / prices

Standard guitar lessons are charged at Eur 20/60 minutes depending on lesson structure, times and course demands. Discounts to Eur 17/60 minutes for prepaid course.

Štandardné lekcie gitary sú spoplatnené sumou 20 Eur/60 minút v závislosti od štruktúry lekcie, času a požiadaviek kurzu. Zľavy na 17 Eur/60 minút pri predplatenom kurze.

Overcoming nerves or stage fright is also an important part of playing the guitar. We give all our students the opportunity to perform in front of a live audience when they feel ready.

Dôležitou súčasťou hrania je aj prekonanie tzv. trémy alebo nervozity. Všetkým našim študentom dávame možnosť vystúpiť pred živým publikom, keď sa cítia pripravení.