Are you a singer, musician or singer-songwriter?

Ste spevák, hudobník alebo skladateľ?

Working with Music Hub means you tap into the experience of others, while learning recording techniques and tricks. We cooperate with various studios and producers to give your recordings the best chance of success.

Spolupráca s Music Hubom znamená, že využijete skúsenosti iných a zároveň sa naučíte nahrávacie techniky a triky. Spolupracujeme s rôznymi štúdiami a producentmi, aby vaše nahrávky mali čo najväčšiu šancu na úspech.

Our services include #song review #recording #access to a rich database of instrumentalists and vocalists #assistance with funding applications #assistance with production and arrangement #proper registration of works and rights (worldwide) #distribution advice

Naše služby zahŕňajú #recenzovanie piesní #nahrávanie #prístup k bohatej databáze inštrumentalistov a vokalistov #pomoc pri žiadostiach o financovanie #pomoc pri produkcii a aranžovaní #správnu registráciu diel a práv (celosvetovo) #poradenstvo pri distribúcii

Workshops can be an effective and quick way to learn about recording, registration, distribution etc., so Music Hub plans to host a systematic series of online/offline workshops, seminars and webinars to further the careers of as many artists as possible.

Workshopy a semináre môžu byť efektívnym a rýchlym spôsobom, ako sa dozvedieť o nahrávaní, registrácii, distribúcii atď., takže Music Hub plánuje organizovať systematickú sériu online/offline workshopov, seminárov a webinárov s cieľom podporiť kariéru čo najväčšieho počtu umelcov.