So many artists have lost their rights to their music, together with a lot of money, e.g. Slovak rapper Rytmus.

We ensure artists’ works are properly registered with the correct organizations worldwide, educating them about rights and options regarding copyright and other legal issues.

Most young artists are taken advantage of, whereby some producers take a chunk of the rights as a co-writer. The HUB can legally represent artists in the process of negotiating with external producers, studios and agencies. 

Mnohí umelci tak prišli o práva na svoju hudbu a o množstvo peňazí, napríklad slovenský raper Rytmus.

Zabezpečujeme, aby boli diela umelcov riadne zaregistrované v správnych organizáciách na celom svete, a vzdelávame ich o právach a možnostiach týkajúcich sa autorských práv a iných právnych záležitostí.

Väčšina mladých umelcov je zneužívaná, pričom niektorí producenti si berú časť práv ako spoluautori. HUB môže právne zastupovať umelcov v procese rokovaní s externými producentmi, štúdiami a agentúrami.